NIEDOPUSZCZALNE UMIESZCZENIE WARUNKU

Skoro jednak niedopuszczalne jest umieszczenie warunku w oświadczeniu woli o wykonaniu pierwokupu, to w jaki spo – sób można wyrazić chęć nabycia – w drodze pierwokupu – włas­ności całego sprzedawanego udziału? W literaturze wysunięto różne koncepcje rozwiązania tego trudnego zagadnienia. Przyjmuje się np, koniecznosc składania dwóch oświadczeń woli w sytuacji, gdy nie wszyscy ^współwłaś­ciciele chcą skorzystać z przysługującego im prawa , Pierw­sze oświadczenie miałoby obejmować tylko tę część sprzeda wanego udziału we współwłasności, jaka by przypadła współ właścicielowi, gdyby wszyscy uprawnieni skorzystali z przywi­leju pierwszeństwa kupna. Powinno być ono złożone w ustawo­wo określonym terminie obowiązującym tego konkretnego współ­właściciela.