PRZEZ PRYZMAT KRYTERIÓW

Spoj­rzenie zaś przez pryzmat tych kryteriów pozwala stwierdzić, że kategorię przedsiębiorstw Wspólnot w rozumieniu Układu Europejskiego tworzą: a)  przedsiębiorstwa założone zgodnie z prawem państwa człon­kowskiego, które równocześnie spełniają jeden z następujących warunków:centralna administracja przedsiębiorstwa znajduje się na teryto­rium Wspólnot. Warunek ten należy uznać za spełniony, jeżeli na obszarze państwa członkowskiego jest usytuowany główny ośrodek zarządzania przedsiębiorstwem, tj. jego centrum admi­nistracyjne. Oznacza to, że spełnianie tego warunku (obok pod­stawy prawnej założenia przedsiębiorstwa) stanowi wystarczają­cą przesłankę uznania danego przedsiębiorstwa zagranicznego za przedsiębiorstwo Wspólnot, nawet w przypadku, gdy główne miejsce działalności takiego przedsiębiorstw znajduje się w pań­stwie trzecim.