PRZEDSIĘBIORCA WSPÓLNOT JAKO KATEGORIA PRAWNA

W myśl art. 48 pkt 1 Układu Europejskiego „przedsiębiorstwem Wspólnot” jest przedsiębiorstwo założone zgodnie z prawem pań­stwa członkowskiego i mające zarejestrowane biuro, centralną administrację lub główne miejsce działalności na terytorium Wspól­not, przy czym w przypadku przedsiębiorstw, które zarejestrowały wyłącznie biuro na terytorium Wspólnot, o ich uznaniu za przed­siębiorstwa Wspólnot przesądzają, obok podstawy prawnej założe­nia, rzeczywiste i ciągłe powiązania prowadzonej przez nie działal­ności gospodarczej z gospodarką przynajmniej jednego z państw członkowskich. Prezentowane podejście wskazuje, że przedsiębiorstwa zagra­niczne, których prawne i faktyczne ukształtowanie odpowiada powyższym kryteriom, stanowią przedsiębiorstwa Wspólnot.