PRZEWIDZIANE W USTAWIE

Podejście to sprawia, że przewidziane w ustawie z 1920 r. zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości są skuteczne pod warunkiem, że nabycie nie dotyczy określonych nieruchomości, tj.:nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej w rozumie­niu art. 12 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie gra­nicy państwowej,  gruntów rolnych w rozumieniu art. 46 Kodeksu cywilnego, jeżeli powierzchnia tych gruntów przekracza 1 ha.Z punktu widzenia cudzoziemca nabycie wskazanych nierucho­mości jest dopuszczalne w przypadku uzyskania stosownego zezwolenia, chyba że ich nabycie następuje w sytuacji, w której przepisy ustawy z 1920 r. nie znajdują zastosowania. Kryterium miejsca położenia nieruchomości (strefa nadgraniczna) odnosi się do wszelkich nieruchomości, w tym gruntów rolnych (niezależnie od ich powierzchni).