PRZEPISY USTAWY O GOSPODARCE

Jakkolwiek przepisy ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach odwołują się do ustawy wywłaszczeniowej tylko w odniesieniu do terminów i rat płatności ceny, to jednak prawo wywłaszczeniowe powinno stosować się także w kwestii ustalenia ceny. Wydoje się to uzasadnione w związku z tym, że odszkodowanie wypłacane w związku z wywłaszczeniem usta­lane jest w drodze szczególnego postępowania wywłaszczeniowego . Przyjęcie koncepcji prowadzenia postępowania admi­nistracyjnego w sprawie wykonani pierwokupu zakończonego decyzją administracyjną ułatwiłoby taki sposób szacowania nieruchomości . Niezależnie jednak od stosowanego trybu wy­konywania pierwokupu należy postulować, aby organ administra­cji państwowej realizujący uprawnienia z tytułu pierwokupu w każdym przypadku wnikliwie określał cenę nabycia nierucho – mości, przeprowadzając dokładny szacunek nieruchomości we­dług zasad stosowanych przy wywłaszczeniu. Właściciel powinien uczestniczyć w tym postępowaniu jako strona.