PRAWO WYKUPU NIERUCHOMOŚCI

Oprócz prawa pierwokupu nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta ustawa o gospodarce tere­nami w miastach i osiedlach przewiduje także prawo wykupu takich nieruchomości. Przysługuje ono Skarbowi Państwo w razie zamiany lub darowizny, a także w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości, o ile jednym ze współwłaścicie­li jest Państwo. W odniesieniu do prawa wykupu stosuje się odpowiednio przepisy o korzystaniu z prawa pierwokupu (art, 35 ustawy). Stosowanie wykupu nie nastręcza większych trud­ności, gdyż przesłanką jego wykonania jest zawarcie przez zobowiązanego z osobą trzecią warunkowej umowy zamiany lub darowizny oraz zawiadomienie organu administracji państwowej o treyci takiej urnowy.