PRZEDMIOT PIERWOKUPU

Jeżeli przedmiotem pierwokupu jest nieruchomość stanowiąca gospodarstwo rolne, rybne lub ogrodnicze (np. gdy jest ona położona na terenach przewidzianych w planach zagospo­darowania przestrzennego), to cena płatna jest jednorazowo w ciągu trzech miesięcy od daty zawiadomienia o wykonaniu pier­wokupu. W rozporządzeniu .Ministra Finansów z 17 XII 1973 r. w sprawie oprocentowania przedterminowych wypłat odszkodo­wania za wywłaszczoj le nieruchomości zostały ponadto uregulowane ulgi w systemu płat za rue całej sumy odszkodowania . Uprzywllejowania wymienione w tymże rozporządzeniu mają za­stosowanie do spiat ceny z tytułu pierwokupu lub wykupu nie – ruchomości. Wszelkie bowiem przepisy o terminach 1 ratach za­płaty odszkodowania w razie wywłaszczenia stosuje się do za­płaty ceny kupna stosowanej w związku z wykonaniem pierwo­kupu i wykupu.