PODMIOTY Z OBSZARU WSPÓLNOTY

Wyjątek w tym zakresie tworzy prze­pis art. 7a ustawy z 1920 r., który dotyczy nabywania nieruchomo­ści przez przedsiębiorców Wspólnot.Przepis art. 7a ustawy z 1920 r. podejmuje próbę zawężenia gra­nic uznania administracyjnego w zakresie wydawania decyzji w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości, których adresatem są „przedsiębiorcy Wspólnot”, jako cudzoziemcy. Przyjęte w tym zakresie podejście polega na wskazaniu sytuacji, w których powsta­je obowiązek wydania takiego zezwolenia. Punktem jednak wyjścia w kwestii ustalenia tych sytuacji jest pojęcie „przedsiębiorcy Wspól­not”, którym posługuje się ustawa z 1920 r. Pojęciu temu odpowia­da pojęcie „przedsiębiorstwo Wspólnot”, którego definicję kształ­tuje art. 48 pkt 1 Układu Europejskiego.