CENY OBOWIĄZUJĄCE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKIMI

Do chwili obecnej nie zostały ustalone ceny maksymalne obowiązujące w obrocie gruntami miejskimi, a więc ceny kupna w razie wykonania pierwokupu lub wykupu ustala się zgodnie z ustawą wywłaszczeniową . Bliższe wskazówki co do osta­tecznego ustalenia ceny nieruchomości zawiera uchwała nr 234 Rady Ministrów z 26 VII 196 2 r. w sprawie ustalania ceny te­renów nabywanych w drodze pierwokupu przez prezydia rad narodowych . W myśl tej uchwały cena nabycia nieruchomości w drodze pierwokupu lub wykupu jest ceną reglamentowaną, za­tem nie może być wyższa niż odpowiadająca wysokości odszko­dowania stosowanego w razie wywłaszczenia właściciela z włas­ności danej nieruchomości. Jednakże w wypadku wykonania prawa pierwokupu (wykupu) gruntu nie zabudowanego oraz gruntu rolnego cenę odpowiadającą wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia powiększa się o 15%.