PRAWO RZECZOWE

Prawo pierwokupu zastrzeżone na rzecz współwłaścicieli nie jest instytucją nową w ustawodawstwie polskim. Prawo rze­czowe z 1946 r. wprowadziło w art. 80 na rzecz współwłaści­cieli prawo pierwokupu sprzedawanego udziału. Ta postać usta­wowego prawa pierwokupu sprawiała duże trudności w praktyce, głównie dlatego, że przepisy prawa rzeczowego nie były zharmo­nizowane z przepisami o prawie pierwokupu zawartymi w kodeksie zobowiązań. Te trudności praktyczne znalazły odzwiercledlenie w doktrynie . Na wykonanie pierwokupu udziału de­cydujący wpływ miało pierwotne brzmienie art. 347 k.z. Zgodnie z wyrażoną w tym przepisie zasadą, jeżeli zobowiązany z tytu­łu prawa pierwokupu sprzedał swoje prawo osobie trzeciej bez­warunkowo, albo jeżeli nie zawiadomił uprawnionego do pierwo­kupu o sprzedaży lub podał do j%o wiadomości warunki sprze­daży niezgodne z rzeczywistymi, uprawniony mógł żądać od niego odszkodowania, a w przypadku złej wiary osoby trzeciej mógł wykonać prawo pierwokupu wobec tej osoby.