WYKAZYWANIE ZŁEJ WIARY

W praktyce wykazywanie złej wiary po stronie nabywcy było bardzo utrud­nione ze względu na skomplikowane stany faktyczne, jakie utwo­rzyły się w czasie obowiązywania norm porozbiorowych. Przede wszystkim trudno było ustalić zakres współwłasności w odnie – sieniu do nieruchomości w związku z nieformalnym obrotem i podziałem gruntów. Wydaje się, że z tych względów ustawodaw­ca zmienił normy dotyczące tego problemu. Według nowego brzmienia tegoż artykułu uprawniony mógł żądać jedynie odszkodowania, jeżeli został pozbawiony możli – wości korzystania z pierwokupu. Takie ujęcie sankcji za unie­możliwienie wykonania pierwokupu przekreśliło w dużej mierze znaczenie praktyczne art. 80 pr. rzecz., bowiem wykazanie szkody poniesionej przez współwłaściciela wskutek pozbawienia go możności wykonania prawa pierwokupu było wysoce utrud­nione.