PRZYWILEJ PRZYZNANY SKARBOWI PAŃSTWA

W zasadzie więc przywilej kupna przyznany Skarbowi Państwa przez ustawę z 1968 r. podobny był do zna­nej prawu cywilnemu i administracyjnemu instytucji przejęcia na własność nieruchomości rolnej. Wobec szczególnego uregulowa­nia nie miały w tym zakresie zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.Ustawa z 1974 r. a także ustawa 1977 r. o przekazywa­niu gospodarstw rolnych za rentę i spłaty pieniężne uregulowa­ła prawo pierwokupu zgodnie z regułami obowiązującymi w od­niesieniu do tej instytucji. Nastąpiło przede wszystkim powiąza­nie wykonania pierwokupu budynków wchodzących w skład przekazanego gospodarstwa rolnego z zasadami wykonania pra­wa pierwokupu nieruchomości unormowanymi w kodeksie cywil­nym. Właściciel (rolnik) może więc zawrzeć umowę sprzedaży (zamiany, darowizny) tylko pod warunkiem, że Skarb Państwa nie skorzysta z przysługującego mu prawa, a oświadczenie o wykonaniu pierwokupu musi nastąpić w formie aktu notarialnego . Kompetentnym do wykonania prawa pierwokupu jest naczelnik gminy .