PODSTAWY PRAWNE

Podstawy prawne obowiązku współdziałania wskazanych orga­nów tworzy przepis art. 1 ust. 1 ustawy z 1920 r., sposób (tryb) zaś realizacji tego obowiązku określają przepisy zawarte w art. 106 k.p.a. Przepisy te normują nie tylko tryb współdziałania, ale również kształtują gwarancje procesowe w zakresie udziału cudzoziemca, jako strony postępowania w sprawie wydania zezwolenia, w postę­powaniu przed organem obowiązanym do zajęcia stanowiska. Z przepisów tych wynika, że minister właściwy do spraw wewnętrz­nych, występując o wyrażenie stanowiska, równocześnie zawiada­mia o tym cudzoziemca, jako stronę postępowania. Organ współ­działający zajmuje stanowisko w drodze postanowienia, na które nie służy stronie zażalenie, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie spra­wy (art. 127 § 3 k.p.a.).