NA MARGINESIE

Na marginesie należy dodać, że minister właściwy do spraw wewnętrznych przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia może za pośrednictwem innych organów administracji rządowej dokonać „sprawdzenia, czy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także czy będzie ono zgodne z interesem państwa” (art. 2 ust. 1 pkt 20). Minister właściwy do spraw wewnętrznych może również zwracać się do „innych (niż wskazane wyżej — podkr. D.S.) organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji zawodowych i instytucji państwowych o    wyrażenie opinii” (art. 2a) w sprawie dotyczącej wydania zezwo­lenia na nabycie nieruchomości.