ORGAN UPRAWNIONY

Organem uprawnionym do wydania zezwolenia na nabycie nie­ruchomości przez cudzoziemca jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, który działa za zgodą Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku, gdy nabycie ma dotyczyć nieruchomości rolnych – również za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Isto­ta działania „za zgodą” polega na obowiązku współdziałania – przed wydaniem rozstrzygnięcia — ze wskazanymi organami, co oznacza, że negatywne stanowisko tych organów wyklucza dopusz­czalność wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Innymi słowy, w tej sytuacji minister właściwy do spraw wewnętrznych jest obowiązany do wydania rozstrzygnięcia odmawiającego przyznania zezwolenia, którego podjęcie nie podlega obowiązkowi współdzia­łania (art. 1 ust. 1 a).