OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ KOMORNIKA

Dopiero po uptywie trzech mie­sięcy od chwili wezwania może komornik przystąpić do opisu i oszacowenie nieruchomości ’ . Podobnie ma sie rzecz w wy – padku sądowego zniesienia wsoółwłesności nieruchomości miej­skiej. Dletego też wydaje się słuszne, aly sąd na czas oczeki­wania na decyzję organu administracji państwowej i złożenie odpowiedniego oświadczenia woli zawiesił postępowanie (art.377 § 1 pkt 3 k.p,c,), Dopiero po bezskutecznym upływie trzy­miesięcznego terminu ( art. 32 ust, 1 ustawy o gospodarce te – renami) sąd może wydać postanowienie o podziale nieruchomości.Ogólnie rzecz biorąc prawo wykupu udziałów można wyko­nać tylko wtedy, gdy toczy się umowne lub sądowe postępowa­nie o zniesienie współwłasności.