NA DRODZE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

Jeżeli zniesienie współwłasności następuje w drodze po­stępowania sądowego, sąd powinien przed wydaniem postanowienia zawiadomić prezydenta lub naczelnika miasta o projek – towanym podziale nieruchomości. Nie mamy bowiem w tym wy – pedku do czynienie z czynnością prawną, a więc niemożliwe jest przyjęcie werunkowości takiego zniesienia współwłasności.W takim przypedku zniesienie współwłasności istnieje pewna analogie z sytuecją, gdy nieruchomość miejska podlega licytecji. Komornik prowadzący egzekucję obowiązany jest wezwać organ administracji państwowej do złożenia oświadczenia co do sko – rzystania z prawa pierwokupu.