OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO

Tenże współwłaściciel mógłby natomiast wykonać pierwokup co do całego udziału dopiero wtedy, gdy się okaże, że pozostali współwłaściciele nie skorzystali z przyznanego im prawa. Mógłby on wejść w miejsce tych współwłaścicieli. Powi­nien jednak zachować terminy wiążące uprawnionych, nie korzystających z przywileju pierwszeństwa kupna. Jakkolwiek autor tej koncepcji nie określa tego jednoznacz­nie, to należałoby przyjąć, iż tenże współwłaściciel musiałby złożyć takie oświadczenie woli w ostatnim dniu ustawowego ter­minu do skorzystania z pierwokupu, obowiązującego każdego ze współwłaścicieli. W pewnych sytuacjach musiałby składać kilka takich oświadczeń woli. Należy nadto podkreślić, że wszystkie te oświadczenia woli musiałyby być złożone w formie aktu no­tarialnego.