KONIECZNOŚĆ SKŁADANIA KILKU OŚWIADCZEŃ

Co do pozostałych zaś części sprzedawanego udziału, powinien oświadczyć wolę kupna dopiero po upływie okresu, w którym pozostali współwłaściciele mogli złożyć odpo­wiednie oświadczenia woli. Za taką koncepcją przemawia to, iż współwłaściciel, chcąc kupić (w drodze pierwokupu) cały udzla^ nie może tego uczynić ze względu na przysługujące innym pod­miotom – takie samo prawo. W związku z tym można wysunąć tezę, że skoro współwłaściciel nie może jeszcze skorzystać ze swego prawa, to nie rozpoczyna się w stosunku do niego bieg terminu do skorzystania z przywileju pierwszeństwa kupna co do całego sprzedawanego udziału. Przy takim założeniu współ­właściciel musiałby składać dwa a nawet kilka oświadczeń woli w formie aktu notarialnego. Konieczność składania kilku oświad­czeń zachodziłaby wtedy, gdy inni współwłaściciele w różnym czasie dowiedzieli się o sprzedaży udziału w nieruchomości rolnej.