OSTATECZNE POROZUMIENIE

Ostatecznie Bułgaria zaakceptowała stanowisko strony unijnej z czerwca 2001 r. Osiągnięto porozumienie w kwestiach: siedmioletniego okresu przejściowego w zakresie nabywania gruntów rolnych i leśnych, wykluczając rolników indywidual­nych (samozatrudnionych), pięcioletniego okresu przejściowego dotyczącego nabywania drugich rezydencji, wyłączając obywateli z państw należących do EOG, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Bułgarii. Specyficzne uzgodnienia dotyczące sytuacji unijnych rolników podejmujących działalność w Bułgarii na zasadzie samozatrudnie­nia nie były konieczne, ponieważ tego rodzaju transakcje nie podle­gają obecnie ograniczeniom i w związku z przystąpieniem do UE nie są planowane żadne zmiany przepisów w tym zakresie.