JAK WSKAZUJE UWARUNKOWANIE

Uwarunko­wanie to wskazuje, że o dopuszczalności wydania decyzji w sprawie zezwolenia przesądza fakt wyrażenia określonego stanowiska przez te organy. Zasadności tej konstatacji nie podważa przepis art. 1 ust. la ustawy z 1920 r., z którego wynika, że odmowa wydania zezwo­lenia nie wymaga zgody organów współdziałających. Powyższe uwarunkowanie nie przesądza wprost o uznaniowym charakterze decyzji w sprawie wydania zezwolenia, lecz wskazuje, że punktem odniesienia zakresie tego ustalenia jest ocena determinacji materialnoprawnej aktu wyrażania stanowiska przez organy współ­działające.