CHARAKTER OPINII

Opinia tych podmiotów nie ma charakteru wiążącego, choć z punktu widzenia treści może stanowić istotną przesłankę przyszłego rozstrzygnięcia. Materialnoprawną podstawę decyzji w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców tworzy art. 1 ust. 1-1 a ustawy z 1920 r. Z przepisu tego wynika, że decyzja w sprawie zezwolenia należy do kategorii decyzji uznaniowych. Stwierdzenie to uzasadnia mechanizm jej podejmowania, który zapewnia znacz­ną swobodę w zakresie kształtowania treści tego rozstrzygnięcia.Przyjęty w ustawie z 1920 r. mechanizm podejmowania decyzji w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości zakłada, że wyda­nie zezwolenia, w przeciwieństwie do odmowy jego wydania, zale­ży od wyrażenia zgody przez organy współdziałające.