GDY ZBYWCĄ JEST ROLNIK- RENCISTA

Taka konstrukcja prze­pisu mogłaby sugerować, że prawo pierwokupu będzie mogło być wykonane tylko wtedy, gdy zbywcą jest rolnik-rencista. Wy­doje się jednak, że z istoty ustawowego prawa pierwokupu wy­nika, iż ma ono charakter permanentny i jest nieograniczone w czasie. Trwa ono nadal, mimo że rolnik-rencista przeniósł własność na inną osobę.W kwestii tej należy ponadto odwołać się do ogólnej re – guły obowiązującej przy przechodzeniu praw no następcę praw­nego oraz do celu ustanowienia odrębnej własności budynków pozostawionych rolnikowi-renciście. Zgodnie z ogólną regułą następstwa prawnego, skoro rolnik-rencista nie może rozporzą­dzać swoim prawem własności bez ograniczeń, to i nabywca tego prawa będzie podlegał takim samym ograniczeniom.