KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ

Z zajętego przez Sad Naj­wyższy stanowiska wynikałoby, że korzystanie z uprawnień wynikających ze współwłasności i z prawa wykupu wzajemnie, się wyklucza . Oznacza to, że wystąpienie przez Skarb Pań­stwa z wnioskiem o zniesienie współwłasności zamyka drogę do skorzystania z pierwszeństwa wykupu udziałów, i odwrotnie, podjęcie decyzji o wykupie przekreśla prawo wystąpienia z wnioskiem o zniesienie współwłasności. Wydaje się jednak, że byłoby to zbytnie ograniczenie praw podmiotowych współwłaś­cicieli, którym zarazem przysługują uprawnienia z tytułu pier­wokupu (wykupu). Współwłasność nie jest instytucją samod^iplną, lecz sta­nowi tylko odmianę własności, a więc jest prawem rzeczowym, z którym związany jest najszerszy zakres uprawnień.