W UMOWIE SPRZEDAŻY

Ustawa bowiem mówi ogólnie o umowie sprzedaży (zamiany, darowizny) nie wskazując na to, iż chodzi tylko o takie umowy, w których pod­miotem zbywającym jest rolnik-rencista. Nie bez znaczenia w tym przypadku ustawowego prawa pierwokupu są względy gospodarcze, bowiem utrzymywanie od­rębnej własności budynków na gruncie państwowym nie powinno trwać w nieskończoność, a reczej tylko tak długo, jak dŁigo jest to konieczne dla zapewnienia rolnikowi i jego małżonkowi odpowiednich warunków mieszkaniowych. Jeżeli więc rolnik ten zbywa te budynki, to można sądzić, że stały się one zbędne dla zaspokajania jego potrzeb mieszkaniowych. Odpada więc cel, jakiemu przede wszystkim miało służyć uprawnienie do za­trzymania budynków.