DOTYCZY NABYCIA

Dotyczy to w równym stopniu nabycia, które następuje bez przed­stawienia (łącznie z zezwoleniem) dowodu z dokumentu urzędowe­go o spełnieniu „specjalnych warunków” ustalonych w zezwoleniu (naruszenie postanowień zezwolenia), jak również nabycia w sytu- acji, gdy cudzoziemiec legitymuje się zezwoleniem nieważnym. Skutki tych zachowań określa przepis art. 6 ustawy z 1920 r., który stanowi, że „nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne”, przy czym o nieważ­ności takiego nabycia orzeka sąd m.in. na żądanie właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego lub wojewody albo na żądanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 6 ust. 2).