OCENA ZMIAN

Ocena zmian w zakresie stanu faktycz­nego oraz uznanie tych zmian za zmiany stanu faktycznego, który jest istotny dla rozstrzygnięcia sprawy, następuje w ramach postępowania o wydanie przyrzeczonego zezwolenia.  Ustawa z 1920 r., obok problematyki nabywania nieruchomości, reguluje również kwestię nabywania (obejmowania) przez cudzo­ziemców udziałów (akcji) w spółkach handlowych prawa polskiego. Podstawowe znaczenie w tej kwestii odgrywa przepis art. 3e ust. 1 ustawy z 1920 r., który kształtuje zasadę, iż nabycie (objęcie) przez cudzoziemca udziałów (akcji) w spółce handlowej z siedzibą na terytorium RP zależy od uzyskania stosownego zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.