KSZTAŁTOWANIE ZASADY

Rozwiązanie to kształtuje zasadę, z której wyni­ka, że obowiązek wydania przyrzeczonego zezwolenia istnieje w sytuacji, gdy w okresie ważności promesy nie nastąpi żadna zmiana w zakresie stanu faktycznego, mającego istotne znacze­nie dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej przyrzeczonego zezwolenia. Zakłada to, że jedynie zmiana tego stanu faktycznego, (tj. stanu mającego istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy przyznania przyrzeczonego zezwolenia), nie zaś zmiana każdego stanu faktyczne­go związanego z przedmiotową sprawą, przesądza o zwolnieniu z obowiązku wydania przyrzeczonego zezwolenia. Oznacza to, że w przypadku takiej zmiany stanu faktycznego minister właściwy do spraw wewnętrznych jest uprawniony do odmowy wydania przyrze­czonego zezwolenia, której wydanie stanowi prawne potwierdzenie wygaśnięcia zobowiązania powstałego na podstawie decyzji o przy­znaniu promesy zezwolenia.