ANALOGICZNY STANDARD

Analogiczny standard w zakre­sie nabywania nieruchomości rolnych, które znajdują się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, wynika z ustawy z dnia 19 paź­dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Omawiane podejście znajduje również wyraz w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach  której rozwiązania kształtują szczególny tryb zbywania — w drodze sprzedaży — lasów i innych nieruchomości Skarbu Państwa, będących w zarządzie Pań­stwowego Gospodarstwa Leśnego — Lasy Państwowe. W sytuacjach, w których nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców nie podlega przepisom ustawy z 1920 r., cudzozie­miec może skutecznie (legalnie) nabywać nieruchomości bez zezwolenia.