RÓWNOZNACZNOŚĆ Z WYDANIEM

Przyznanie promesy zezwolenia jest równoznaczne z przy­rzeczeniem wydania (w okresie jej ważności) zezwolenia na nabycie nieruchomości wskazanej w promesie. Z istoty tego rozstrzygnięcia wynika, że promesa zezwolenia pozostaje w ścisłym związku z przyrzeczonym zezwoleniem. Związek ten podkreśla przede wszystkim fakt, że promesa zezwolenia kształtuje treść przy­szłego zezwolenia, jako uprawnienia, którego przyznanie jest następstwem realizacji złożonego przyrzeczenia. Przedmiotem tego zezwolenia (jako przyrzeczonego zezwolenia) może być wyłącznie uprawnienie do nabycia nieruchomości, którego przyznanie zosta­ło przyrzeczone w promesie. Decyzja o przyznaniu promesy zezwolenia stanowi wyłącznie akt przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości określo­nej w promesie.